metodologia

Treballem d'una manera globalitzadora. Pertint dels interessos dels nens i de les seves necessitats.
Fomentant la participació dels nens en el seu propi aprenentatge.